+90-212-706-1010

Bilişim Hukuku Konulu Makaleler

bilgisayar telefon el koyma

Bilişim Suçlarında El Koyma İşlemleri

Bilgisayar Araması ve El Koyma Kararı

Bilgisayara ve telefona el koyma hakkında detaya girmeden önce CMK’da el koyma kararına ilişkin düzenlemelere değinmek yerine olacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 127. maddesinde el koymaya ilişkin genel bir düzenleme bulunmaktadır. İlgili CMK madde 127 hükmü şu şekildedir;

Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir.”

CMK, ayrıca dijital deliller bakımından bir özelleştirmeye gitmiş olup dijital delillerle ilgili ayrı hükümler belirlenmiştir.

CMK madde 134’te dijital delillere el koymanın usulü şu şekilde belirtilmiştir: “Cumhuriyet savcısı, kuvvetli şüphenin varlığında, şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesini isteyebilir. Cumhuriyet savcısının bu istemi 24 saat içerisinde sulh ceza hakimi onayına sunulur. Şayet süre dolduysa veya hakim savcının isteminin aksine karar verdiyse çıkarılan kopyalar ve çözümlenmiş kayıtlar derhal imha edilir.”

Şifrelenmiş Cihaz ve Disklerin Durumu

Kanun metninde şifrelenmiş cihazlar ile ilgili de özel bir hüküm bulunmaktadır. Bu hükme göre; “Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.’”

El koyma kararının çıkması halinde, el koyma işlemi yapılacak bilgisayardaki tüm verilerin kopyalaması yapılır.

Kopyalanan veriler bir tutanak ile güvence altına alınır. Kanuni düzenlemede de belirtildiği üzere; Kopyası alınan veriler kağıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ Esas : 2013/6138 Karar : 2014/2234 sayılı kararında;  ‘’CMK`nın 134.maddesindeki bilgisayarda, bilgisayar kayıtlarında ve kütüklerinde arama kopyalama ve elkoyma yetkilerinin bulunmadığı, bu nedenle arama kararı usule aykırı olup anılan arama kararı gereğince elde edilen delile dayanılarak hüküm kurulamayacağı gözetilmeden sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi’’ şeklinde bir karar vermiş ve usuli uygulamaya önem bahşetmiştir. Bu itibarla; ey koyma ve arama ile ilgili usuli süreç oldukça önemlidir. Usuli bir eksikliğin veya hatanın yapılması halinde süreç aleyhinize ilerleyebilir. Elde bulunan delillerin usulüne uygun aranması hususunda hukuka uygunluk önem arz eder. Ceza hukukuna ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na hakim bir avukat, sürecin lehinize yürümesi ve tüm delillerden faydalanmanız hususunda menfaatiniz uğruna çalışma yürütecektir.